Redegørelse for initiativet ”Staten i hele Danmark – Nye veje til et land i balance”.

Initiativet, dets formål og mål.

Initiativet blev taget i 2012 som et samarbejde mellem HK Stat Nordjylland, Aalborg Universitet og Nordjyske Medier.

Udgangspunktet var en konstatering af, at der manglede visioner for, hvordan statslig opgaveløsning blev placeret i Danmark. Oftest var der tale om politiske kompromisser, hvor statslige arbejdspladser eller anden opgaveløsning blev placeret som en kompensation for tilbagegang i vækst og beskæftigelse og/eller et resultat af en langvarig lobby indsats fra de enkelte regioner og kommuner.

Arrangørgruppen, med professor Henrik Halkier i spidsen, pegede på at sådan behøver det ikke være.

Erfaringer fra andre sammenlignelige lande og tværgående forskning indikerer, at statslig opgaveløsning kan placeres, så det kommer hele landet til gode.

Det kræver, at man går væk fra kompensationsmodellen og i stedet tænker langsigtet i forhold til at placere statslig opgaveløsning, hvor det matcher bedst med regionale og lokale kompetencer og kan være med til at booste udvikling og vidensdeling.

Den første visionskonference i juni 2012 blev en stor succes med deltagelse af 80 (primært nordjyske) beslutningstagere og gav et klart mandat til at gå videre af den faglige vej.

Der blev dannet en strategigruppe med ca. 10 personer, der udgjorde en bred repræsentation af politikere, organisationer og erhverv. HK Stat Nordjylland, v. Jette Videnkjær, blev formand for gruppen som stadig fungerer i dag med samme deltagerkreds.

Med midler fra vækstforum Nordjylland blev der iværksat forskellige forsknings- og vidensudviklingstiltag.

Således kunne strategigruppen i august 2013 på en ny visionskonference præsentere en forskningsrapport, der beskrev både danske og internationale tiltag på området, således udflyttedes der f.eks. i England i perioden 2004-2007 statslige arbejdspladser på styrelsesniveau til andre dele af Storbritannien.

Arrangører af denne 2. Visionskonference var ud over de 3 tidligere arrangører også Erhverv Norddanmark og Region Nordjylland.

Visionskonferencen konkluderede, at det var meget vigtigt at fortsætte af det faglige spor, hvor vi bliver ved med at forske og samle ny viden på et område, hvor der er stort behov for det.

Det blev også konkluderet, at det var i alles interesse, at statslig opgaveløsning blev placeret, så den giver den størst mulige effekt i forhold til de anvendte ressourcer, herunder er med til at booste privat foretagsomhed.

Endeligt blev det konkluderet, at den nuværende styringsmodel i for overvejende grad hviler på kortsigtede analyser og regnemodeller, og at det er uhensigtsmæssigt at foretage kortsigtede omplaceringer på baggrund af politiske kompromisser.

Der blev således opfordret til et tværregionalt, videns baseret samarbejde med det formål at hele Danmark får så meget udbytte af placering af statslig opgaveløsning som muligt, og at tendensen til kortsigtede hovsaløsninger skal modvirkes.

Det er en stigende oplevelse, at Danmark centraliseres og i for høj grad trækkes skævt, og det er vigtigt, at vi er en del af denne debat, og at vi er med i initiativer, der arbejder for et mere balanceret Danmark, for vores vedkommende især hvad angår placering af statslig opgaveløsning.

Vi er ikke ude på en hurtig strandhugst i København, tværtimod arbejder vi på at få et bedre videns grundlag og en mere åben og visionær dagsorden i forhold til den optimale, langsigtede og videns baserede placering af statslig opgaveløsning i fremtiden.

HK STAT Nordjylland har været initiativtager, men er i dag en blandt mange ligestillede aktører. I Nordjylland deltager på strategigruppeniveau Aalborg Universitet, Nordjyske Medier, Erhverv Norddanmark, Aalborg Byret, Teknisk Landsforbund, Region Nordjylland, Amtsstiftmanden, JK Innovation/NEBULA og Jette Videnkjær (som formand for strategigruppen).

Derudover er der flere borgmestre, politikere og lokale erhvervsfolk der har vist interesse for vores arbejde.

Med venlig hilsen

Jette Videnkjær

Tlf. 2346 9660